TANITIM

MERKEZİN KURULUŞU
Fauna Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi 2004 tarihinde Kuruldu. Ancak aktif Olarak 2009 tarihinde faaliyete başladı. Merkezimiz doğal zenginliklerimiz olan bitkiler ve hayvanlar ile ilgili araştırma ve uygulamaların yapıldığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir kuruluştur.
MERKEZİN AMAÇLARI
Genel olarak merkezin amacı, Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması için hayvan ve bitki  türlerinin sistematik olarak araştırılması, biyolojik çeşitlilik veri tabanının oluşturulması,Türkiye biyolojik zenginliği ile ilgili planlama, düzenleme ve koruma çalışmalarının yürütülmesidir. Bu alanda ülkemizde, dünyadaki diğer benzer araştırma kurumlarına eşdeğer bir kurum oluşturmak ve onlarla işbirliğini sağlamaktır. Bu amaçlara uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmek amaçlanmaktadır.

Flora ve fauna konusunda  araştırma ve uygulama yapmak.

Bitki ve hayvan türlerinin tanınması ve tür teşhislerinin yapılmasında, bu türlerle ilgili araştırma yapacak özel veya kamu kuruluşlarındaki araştırmacılara danışmanlık yapmak ve yardımcı olmak.

Halka dönük sergiler, konferanslar,kurslar ,paneller düzenleyerek onlara doğa  bilimlerini anlatmak,doğayı tanıtmak  çevrenin korunması konusunda eğitmek.

Çevresel Etki değerlendirmelerinde (ÇED) Flora ve Fauna  değerlendirmeleri yaparak rapor hazırlanmasında  yardımcı olmak,danışmanlık yapmak

Bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ve ekonomik kullanımları ile ilgili olarak , uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ,bu konuda araştırma yapacak yerli ve yabancı bilim adamları, kurum ve kuruluşlarla  ile işbirliği yapmak projeler üretmek

Ülkemizde ve dünyada ki, bitki ve hayvan koleksiyonları oluşturarak halka tanıtmak ve onları eğitmek.

YÖNETMELİK ve TÜZÜK

Dokuz Eylül Üniversitesi

Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Amaç:

Madde 1 —Merkezin amacı aşağıdaki konuları kapsar;

a) Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması için, hayvan türlerinin gruplara bölünerek sistematik bir şekilde araştırılması,

b) Türkiye’deki bitki türlerinin gruplara bölünerek sistematik bir şekilde araştırılması,

c) Türkiye için biyolojik çeşitlilik veri tabanının oluşturulması,

d) Türkiye biyolojik zenginliği ile ilgili planlama, düzenleme ve koruma çalışmalarının yürütülmesi,

e) Dünyadaki araştırma kurumlarına eşdeğer bir kurum oluşturularak Türk bilim adamlarının, dünya araştırma kurumlarından eşit haklarla yararlanmalarının temini,

f) Sağlık Bakanlığının yılan serumu yapma projesi için, yılan zehiri üretim tesisinin oluşturulmasında danışmanlık yapılması.

Kapsam:

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş, işleyiş ve görevlerini düzenler.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) Merkez: Türkiye Fauna ve Florasını Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu”, Merkez Yönetim Kurulunu,

e) Müdür: Türkiye Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ifade eder.

Kuruluş:

Madde 4 —Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak Türkiye Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Çalışma Alanları:

Madde 5 —Merkez yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için, aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar:

a) Uluslar arası ve ulusal düzeyde doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konular hakkında araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje çalışmalarını gerçekleştirmek,

b) Araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde çalışılması ve merkezde çalışacak ekibi yetiştirmek,

c) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınları yapmak ve benzer çalışmalara destek sağlamak,

d) Uluslar arası ve ulusal düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantıları düzenlemek ve benzer faaliyetlere katılmak,

e) Eğitim, araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli alımları yapmak,

f) Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, yaz okulu ve benzer hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

Merkezin Organları:

Madde 6 —Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Yönetim Kurulu:

Madde 7 —Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında Müdür Yardımcısı, merkezin çalışma alanı olan Türkiye Fauna ve Florası ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 8 —Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar alır ve Rektörün bilgilerine sunar.

b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylar.

c) Araştırma, eğitim, kurs açma konularında karar verir.

Yönetim Kurulunun Toplantı Zaman ve Usulü:

Madde 9 —Yönetim Kurulu en az her iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.

Danışma Kurulu:

Madde 10 —Danışma Kurulu en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler üniversitenin öğretim elemanları, merkezin faaliyetleri ile, ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, merkeze yararlı olabileceği düşünülen kişilerden olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kuruluna görevlendirilen üye sayısı içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

Danışma Kurulunun Toplanması:

Madde 11 —Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör görevlendirirler. Merkez Müdürü, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun Görevleri:

Madde 12 —Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak, merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim ve araştırma faaliyet alanları ile ilgili olarak geçici ve devamlı danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Merkez Müdürü:

Madde 13 —Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim elemanlarından birisini, Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür Yardımcısı Yönetim Kuruluna katılır ve oy verebilir. Müdür Yardımcısı da bulunmaz ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Merkez Müdürünün Görevleri:

Madde 14 —Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygular, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince merkezi yönetir.

c) Merkezin idari işlerini yürütür.

d) Merkezin faaliyetlerini denetler ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunar.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar:

Madde 15 —Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük:

Madde 16 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 17 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.